2018-De Surin Spa

2018-De Surin Spa

โครงการงานปรับปรุงร้านอาหาร เจ้าของโครงการ

เจ้าของโครงการ :: โรงแรมกะรน ซีแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
                 ปริมาณ :: งาน 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 2,173,500 บาท 
       ขอบเขตงาน :: งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน

ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต
ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต