2018-Paint

2018-Paint

งานทาสีรั้วบริเวณโดยรอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ :: ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดภูเก็ต
  สถานที่ก่อสร้าง :: ศาลฯ
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 451,573 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานทาสี

ภาพผลงาน