2018- Grill Restaurant

2018- Grill Restaurant

งานร้านอาหารปิ้งย่าง-ญี่ปุ่น

เจ้าของโครงการ :: นางสาวนพมาศ มุ่งวิริยะ
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 1,500,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา

ภาพผลงาน