2018-Siriphen Warehouse

2018-Siriphen Warehouse

งานก่อสร้างอาคารเก็บของ 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: นางสาวศิริเพ็ญ วิโรจน์วิไล
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 46/8 ม.3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 360 ตร.ม.
             มูลค่างาน :: 2,000,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า

ภาพผลงาน