2019-Garden Place (เมืองถลาง 5)

2019-Garden Place (เมืองถลาง 5)

โครงการก่อสร้างทาวน์โฮม 6.5 เมตร ชุดที่ 1 (TH5-13 ถึง TH5-30)

เจ้าของโครงการ :: บริษัท จีพี โฮม จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 9/19 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
        ปริมาฝรงาน :: ทาวน์โฮม 6.5 (12 หลัง)        
             มูลค่างาน :: 18,000,000 บาท  
       ขอบเขตงาน :: : งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานประปา

ภาพผลงาน