2017-FANTASEA CANTEEN

2017-FANTASEA CANTEEN

งานต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่

เจ้าของโครงการ :: บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 999 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 1,671,728 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน