2017-KHUN VIPA

2017-KHUN VIPA

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล 1 ชั้น (จำนวน 2 หลัง)

เจ้าของโครงการ :: คุณวิภา พุฒแก้ว
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 504 ตร.ม.
             มูลค่างาน :: 10,934,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา, ระบบปรับอากาศ และระบบสระว่ายน้ำ

ภาพผลงาน