2016-Centara Blue Marine

 2016-Centara Blue Marine

งานปรับปรุงห้องพักโรงแรม Centara Blue Marine Patong

เจ้าของโครงการ :: บริษัท ป่าตองคลิปวิว จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 97 ห้อง
             มูลค่างาน :: 2,150,700 บาท
       ขอบเขตงาน :: กระเบื้องภายในห้องน้ำ, งานทาสีน้ำ, งานทำสีเฟอร์นิเจอร์

ภาพผลงาน