2016-Pull Man

2016-Pull Man

งานปรับปรุงพื้นระเบียงสระ และก่อสร้าง Pool Bar ใหม่

เจ้าของโครงการ :: บริษัท เค เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: โรงแรม Pull Man Panwa Beach อ่าวมะขาม อ.เมือง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 4,600,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา

ภาพผลงาน