2015-MICHEL’S HOUSE

2015-MICHEL’S HOUSE

งานปรับปรุง และก่อสร้างบ้านพักอาศัย 4 ชั้น (คุณมิเชล)

เจ้าของโครงการ :: บริษัท เอ อี ภูเก็ต จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ถนน 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 4,500,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน