2023-Origin Phuket

2023-Origin Phuket

ก่อสร้างสำนักงานบริษัท Origin Phuket

เจ้าของโครงการ ::
  สถานที่ก่อสร้าง ::
         ปริมาณงาน ::
             มูลค่างาน ::
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า

ภาพผลงาน