2023-SO Origin Phuket

2023-SO Origin Phuket

โครงการก่อสร้าง SO Origin บางเทา ภูเก็ต

เจ้าของโครงการ :: SO Origin Phuket
  สถานที่ก่อสร้าง :: บางเทา
         ปริมาณงาน :: 
             มูลค่างาน ::
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า

ภาพผลงาน