2019-Khun Chuch Arsem

2019-Khun Chuch Arsem

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล ชั้นเดียว

เจ้าของโครงการ :: คุณชัด อะเส็ม
  สถานที่ก่อสร้าง :: ซ.เฟื่องฟู ต.บ่อแร่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 210 ตร.ม. 
             มูลค่างาน :: 2,520,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา

ภาพผลงาน

ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต
ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต