2019-Imbra Hotel

2019-Imbra Hotel

งานก่อสร้างโรงแรม ค.ส.ล 5 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: บริษัท อิมบรา เรสซิเดนซ์ จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ซ.โคกโตนด ต.กะตะ อ.เมือภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
         ปริมาณงาน :: 24,541,407 บาท 
             มูลค่างาน :: 16,700,000 บาท 
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร, งานระบบประปา และสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศ

ภาพผลงาน

ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต
ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต