2019- 6 Storey hotel Karon

2019- 6 Storey hotel Karon

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 6 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: นางสาวสิริเพ็ญ วิโรจน์วิไล
         ปริมาณงาน :: 678 ตรม.
             มูลค่างาน :: 7,800,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร, งานระบบประปา,งานระบบปรับอากาศ,งานระบบปรับอากาศ

ภาพผลงาน