2017-Phuket Halal Market

2017-Phuket Halal Market

โครงการก่อสร้าง Phuket Halal Market

เจ้าของโครงการ :: บริษัท สิริเต็มรัศมี จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 18,929,556 บาท (ไม่รวม VAT)
       ขอบเขตงาน ::งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา

ภาพผลงาน