2019-Akra Collection Layan Boutique Pool Villas

2019-Akra Collection Layan Boutique Pool Villas

งานก่อสร้าง Pool Villas

เจ้าของโครงการ :: บริษัท อัครา ลายัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
                                  :: เลขที่ 583 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
         ปริมาณงาน :: 110 ตร.ม. (Phase 1) 9 หลัง
             มูลค่างาน :: 25,000,000 บาท (ราคารวม)
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, สระว่ายน้ำ

ภาพผลงาน